چهارهفته پس ازآن که دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا ازتائید قرارداد انکار ورزید یک گذارش دیدبان سازمان ملل دیروزحاکی از آن شد که ایران به پیمان مهم هسته ای سال 2015 متعهد می باشد.

چهارهفته پس ازآن که دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا ازتائید قرارداد انکار ورزید یک گذارش دیدبان سازمان ملل دیروزحاکی از آن شد که ایران به پیمان مهم هسته ای سال 2015 متعهد می باشد. آژانس بین المللی اتمی به تائید رسانده است که پارامترهای کلیدی برنامۀ هسته ای ایران تحت محدویت های پیمان با قدرتهای بزرگ می باشد. معهذا در سیزدهمین ماه اکتبرپریزیدنت دونالد ترامپ از تائید این پیمان انکار ورزیده و گفته بود که این به نفع ملی ایالات متحده آمریکا نیست و به همین رو آتیۀ قرارداد را به کنگره گذاشت. ترامپ هشدارداده بود که درصورتیکه قانون گذاران آمریکایی و امضا کنندگان دیگری دردرست کردن بسیاری ازنادرستی های جدی موفق نمی شوند، این موافقت نامه هروقتیکه می باشد خاتمه داده خواهد شد.