مراسم سی و هفتمین نمایشگاه تجاری بین المللی هند امروز درپرگتی میدان دهلی نو شروع می شود.

سی وهفتمین نمایشگاه بین المللی تجاری هند امروزدرپرگتی میدان دهلی نو شروع می شود.مراسم این رخ داد چهارده روزه ای سالانه ای که توسط سازمان توسعۀ تجارت هندی سازمان داده می شود توسط پریزیدنت رامنات کوویند گشایش خواهد یافت. موضوع امسال این نمایش شروع به هند کنید وهند به ایستید می باشد. ویتنام یک کشور شریک و قرقیزستان یک کشورکانونی می باشد. ایالت جارکند به عنوان یک ایالت شریک دراین مراسم شرکت می کند. حدود هفت صد شرکت کننده از بیست و دو کشورتولیدات خود از الکترونیک تا به منسوجات را در معرض نمایش قرارخواهند داد.