شمارمرگ ومیردر نتیجۀ زمین لرزۀ مرزایران و عراق به 400 بالا رفته است.

شمارمرگ ومیردرنتیجۀ زمین لرزۀ روزیکشنبه ای باشدت 7.3 به 400 رسیده است. این زمین لرزه، ناحیه شمالی مرزفیما بین ایران و عراق را تکان داده بود. برطبق گزارشات، بیش ازهفت هزار نفرزخمی شده اند و برطبق رسانه های دولتی دوکشور، تیم های نجاتی درحال تلاش آنهایی هستند که تحت آواردفن شده اند. این زمین لرزه چندین استان ایران را تکان داده اما استان کرمانشاه درکوهستان زاگرس تحت تاثیر شدید این زمین لرزه قرارگرفت که ایران وعراق را جدا می کند . یک آژانس امداد رسانی ایرانی گفته است که پس ازاین زمین لرزه، هفت هزار نفرنیازمند سرپناهی هستند. آیت الله علی خامنه ای رهبرعالی ایران ابرازسوگواری کرده و ازتیم های نجاتی و آژانسهای حکومتی خواستار شده در کمک رسانی به آنهایی که تحت تاثیر این زمین لرزه قرار گرفته اند هیچ دریغ ندارند. پریزیدنت حسن روحانی قراراست امروز از نواحی خسارات دیدۀ زمین لرزه دیدن کند.