طی یک برخورد با نیروهای امنیتی درشهرهاندوارای جمو وکشمیر دو تروریست کشته شده اند.

دیروزعصرطی یک برخورد با نیروهای امنیتی درناحیه زاشالدارای هاندوارا دربخش کوپوارای جمو وکشمیردو تروریست  ناشناس کشته شده اند. یک مقام ارشد پلیس به آل اندیا رادیو گفت که این رخ داد زمانی صورت گرفت که تروریستها بریک پست بازرسی تیم امنیتی درناحیه زاشالدارا حمله کردند. نامبرده گفت که هویت تروریستهای کشته شده درحال تعیین می باشد.