آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند می گوید، حکومتش قصد دارد که هند را یک مرکز جهانی تولیدی بسازد. ضمن خطاب به کنفرانس تجاری و  سرمایه گذاری آسه آن آقای مودی اظهار داشت که بیش از نود در صد اقتصاد هندی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی گشوده شده است.

آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند اظهار داشته است که حکومتش قصد دارد هند را یک مرکزجهانی تولیدی بسازد. ضمن نطقش درکنفرانس سرمایه گذاری و تجاری آسه آن دیروزدرمانیل نامبرده افسانۀ رشد هند را بعنوان یک مقصد جالب سرمایه گذاری مشخص ساخت و گفت که وی می خواهد نوجوانان هند تخلیق کنندۀ اشتغال شوند نه جویای اشتغال. نامبرده گفت، بیش ازنود درصد اقتصاد هندی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی گشوده شده است و روند برای آغازشرکتها درهند تسهیل داده شده است. ضمن اشاره به دیجیتال سازی اقتصاد هندی نامبرده گفت که داوستد بدون نقد اززمان بی اعتبارکردن اسکناس هندی درسال گذشته به سی و چهاردرصد رشد کرده است. نامبرده گفت که این یک جهش بس بزرگی دریک سال توسط کشور می باشد. وی گفت که هند به بهبود بخشی به روابط اقتصادی با ملل آسه آن اهمیت زیادی می دهد. آقای مودی درمانیل فیلیپین به جامعه هندی هم خطاب نمود و گفت که هدف ازمساعی حکومتش تامین این است که هند دراستانداردهای جهانی یک ملت بی نظیر بشود. دیروزآقای مودی و پریزیدنت دونالد ترامپ درحاشیۀ کنفرانس درمانیل فیلیپین مذاکرات دوجانبه ای را برگزار نموده و مسایل متعددی ازجمله دفاع و امنیت را مورد بررسی قرارداده بودند.