روابط هند و آسه آن توسعه یافت

نویسنده: دیپانجن رای چاودری

مترجم: عارف حسن کاظمی

به دنبال سخنرانی آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند دردوازدهمین کفنرانس هند و آسه آن و نهمین کنفرانس آسیای شرقی درمیانماردرسال 2014 راجع به خط مشی روبه خاورهند، مشغولیت این کشوربا آسه آن و منطقۀ بزرگی هند و پاسیفک یک تحرک بیشتری را به خود جلب نموده است. این چهارمین مشغولیت آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند دراین مجمع مهمی می باشد.

درپانزدهمین کنفرانس هند وآسه آن درمانیل آقای مودی و رهبران آسه آن فعالیتهای یادبود را مورد تجدید نظر قراردادند  که برای مشخص ساختن بیست وپنج سال مشارکت دیالوگ هند با آسه آن و طیف دامنه دارهمکاری هند و آسه آن درسال 2017 بعمل آمد. هند و آسه آن سی مکانیسم دیالوگ ازجمله یک کنفرانس وهفت نشست وزارتی درامورخارجه، بازرگانی، توریسم، کشاورزی ، محیط زیست، انرژی قابل تجدید و تله مخابرات را دارند که بطور مرتب گردهم آیند. ژنرال بازنشسته وی کِ سینگ معاون وزیرامورخارجه در نشستهای وزرای خارجه هند و آسه آن و اجلاسیۀ وزرای خارجۀ کنفرانس آسیای شرقی درماه اوت سال 2017 درمانیل فیلیپین شرکت کرد. سوریش پرابو وزیربازرگانی و صنعت درشورومشورتهای وزرای اقتصادی آسه آن درمانیل درماه سپتامبرشرکت جست که آنجا وزرا تعهد خود برای توسعه همکاری اقتصادی را مجدداً به تائید رساندند.

خانم نیرمالاسیتارمن درخلال اولین بازدید خارجی خود بعنوان وزیردفاع دراجلاسیۀ وزرای دفاعی شرکت نمود که درماه اخیردرمانیل برگزارگردید. نامبرده موضعگیری عدم تحمل هند درقبال تروریسم را مورد تاکید قرارداد و نقش صحنه های بین المللی و منطقه ای درمبارزه با این اخطار را مورد شناسایی قرارداد.

تجارت بین هند و آسه آن  درسال 2016-17به هفتاد ویک میلیارد دلار آمریکایی رسید که شامل تجارت مجموعی 10.85 درصد هند با جهان می باشد. نتیجه گیری قبلی یک قرارداد متوازن مشارکت دامنه داراقتصادی منطقه ای، روابط تجاری و سرمایه گذاری ما با منطقه را سوق خواهد بخشید.

با برگزاری این بازدید ازفیلیپین، هند درمورد بازدیدهای رئیس جمهور، معاون رئیس جمهورونخست وزیر ازتمام ده کشورآسه آن در سه سال گذشته گوی سبقت برده است. این واقعیت ارائه می دهد که هند به روابط با منطقۀ آسه آن اهمیت زیادی می دهد. بعلاوه این واقعیت تعهد هند برای توسعۀ روابط به ویژه با ملل عضو آسه آن را هم نشان می دهد.

بازدید نخست وزیرهند دردوران یک سال مهمی صورت گرفته است زیرا ما بیست و پنجمین سال مشارکت دیالوگ هند و آسه آن، پانزده سال مشارکت سطح کنفرانس عالی و پنج سال مشارکت استراتژیکی با آسه آن را برگزارمی نمائیم. درحاشیۀ کنفرانس آسه آن آقای مودی نخست وزیر نشستهای دوجانبه ای با پریزیدنت دوترته را هم برگزارنمود که رئیس فعلی آسه آن می باشد. آقای مودی با دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا وشینزوآبه نخست وزیرژاپن هم ملاقات کرد. منطقۀ آسیایی و هند بریک جمعیت  مشترکی1.85 میلیارد مشتمل می باشد که یک چهارم جمعیت جهانی و یک تولید ناخالص داخلی مشترکی بیش از3.8 ترییلیون نفرمی باشد .سرمایه گذاریها از سوی آسه آن درمدت 17 سال گذشته بیش از70 میلیارد می باشد.

تجارت وسرمایه گذاری دوجانبه ای هند و آسه آن خیلی استوار می باشد و درواقع امکانات بالقوۀ زیادی برای افزایش همکاری اقتصادی با کشورهای آسه آن وجود دارد. هند و فیلیپین برحکومت داری خوبی شامل رشد، عمران زیربنایی وفدرالیسم همکاری، توجه خود را مبذول می دارند. از دیدگاه هند مشابهت های زیادی درهند وفیلیپین وجود دارد و هند امکانات زیادی درتوسعۀ روابط با فیلیپین را می بیند.

هند ازوحدت ومرکزیت آسه آن درمعماری امنیت ملی حمایت می کند. افزایش ارتباط اقتصادی و دیجیتالی و تماسهای مردم به مردم یک نکته کانونی همکاری هند و آسه آن می باشد. هند ازیک مبلغ بس بزرگی حسن نیت درمنطقه برخوردار است. این امرموجب تقویت بیشتری ستونهای امنیتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشغولیت هند با آسه آن خواهد بود.