دیروزدرسومین روزمسابقه گشایشی درباغهای عدن واقع درکلکته سریلانکا بعد ازکشیدن هند به 172 به 165 برای چهار در میلۀ بولینگ رسید.

دیروزدرسومین روزمسابقه گشایشی درباغهای عدن واقع درکلکته سریلانکا بعد ازکشیدن هند به 172 به 165 برای چهار در میلۀ بولینگ رسید. لا هیرو تیرمنّه 51 دو نمود درصورتیکه آنچل ماتیوس سهمیۀ 52 دو را گذاشت.