دیروزدرناگالند آقای وائی پتون وزیردولت هند برای کشوردانشگاه سنت جوزف دردیماپوررا رسماً افتتاح کرد.

دیروزدرناگالند آقای وائی پتون وزیردولت هند برای کشوردانشگاه سنت جوزف دردیماپور را رسماً افتتاح کرد. دانشگاه مذکورکه یک ابتکارکلیسای کاتولیک است منظورش مقتدرسازی جوانان برای آموزش درجه ای و کاربخش می باشد. نامبرده بدین مناسبت سخن رانده و ازکلیسای یادشده برای بودن درصف اول جهت آموزش به هزینه کمی برای دورافتاده ترین قسمت استان ستایش نمود. وزیرنامبرده ابرازامیدواری کرد که دانشگاه جدید به دروس کاربخشی بواسطۀ تصفیه مسئله بیکاری دراستان تاکید بکند.