دولت پاکستان گفته آقای اسحاق دار وزیردارایی استعفا نکرده است.

دولت پاکستان گفته آقای اسحاق داروزیردارایی استعفا نکرده است.درمیان گزاشاتی که رهبرمتحارب پس ازاثبات جرمش دراستیضاح کاغدات پاناما تصمیم گرفته که استفعا بکند. دادگاه جوابدهی ملی دریک معامله رشوه ستانی دربیست و هفتم سپتامبرآقای دار را مجرم قرارداده بود اما وی درمیان انتقاد شدید احزاب مخالف وظیفه اش را بعنوان وزیردارایی انجام می داده است. کانالهای مختلف رسانه منابع را نقل نموده اند که آقای داراستعفانامه اش را به نخست وزیرعباسی فرستاده واز دولت خواستار شده که اشتباه را رفع بکند.