ازپاکستان خواسته شده که جوابده باشد

نویسنده: کاوشیک رای

مترجم: دکترشمیم الحق صدیقی

برهمگان روشن  است ازهنگامیکه پریزیدنت ترامپ سیاستش نسبت به افغانستان را دراوت گذشته افشا ساخت مناسبات بین اسلام آباد و واشنگتن تنزل ناگهانی یافته است.حالا فرماندهان نظامی پاکستان و آمریکا برای انجام ندادن کارکافی بخاطرتوقیف تروریسم فرامرزی درافغانستان همدیگررا متهم می سازند. دیداردوروزۀ ژنرال جوزف ووتل ازاسلام آباد دراین هفته منظورش انعقاد سری جلسات با فرناندهان نظامی ارشد پاکستان شامل ژنرال قمرجاوید باجوا رئیس ستاد ارتش آن کشوربود. دوران شورومشورت تقویت مجدد به موقعیت پاکستان داده شد. معهذا طرف آمریکا قطعاً گفت باوجود جلسات بلندپایه کسراعتماد کم نشده.

آن چهارمین مسافرت ژنرال ووتل به اسلام آباد و فهمیده شده که دیدارمقدماتی برای مسافرت آینده جیمزمتیس وزیردفاع آمریکا به اسلام آباد درماه آینده بود. فرماندۀ فرماندهی مرکزی علاوه برژنرال باجوا نیز با ژنرال زبیرحیات، رئیس کمیتۀ روسای شریک ستادها و سرتیب دوم نوید مختار، مدیرکل کارآگاهی بین الخدماتی ملاقات کرد.

ارزشگران نظامی پاکستان گفتند، ژنرال باجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان به ژنرال ووتل ابلاغ نموده که واشنگتن عمل متقابل به مساعی متعهدۀ پاکستان برای صلح درافغانستان نمی نماید. نامبرده خاطرنشان ساخت که آخرین حمله فرامرزی به یک پاسگاه پاکستانی دربجائور که براثرآن دوسربازشهید شدند، کارگذاری تروریستهای افغانی بود. ضمناً ژنرال ووتل به پیام حکومت ترامپ تاکید ورزید که پاکستان باید جلوی عملیات تمام سلحشوران درداخل و فرامرزهایش را بگیرد.آن لازماً تکراراکیدی تقاضا برای اقدام علیه پناهگاههای سالمی درپاکستان بود.ازهنگام ایراد نطق پریزیدنت دونالد ترامپ درفورت ماترپیرامون سیاست آمریکا برای منطقه، اسلام آباد و واشنگتن ، سری جلسات را برای رفع نمودن اختلافات شان برپا کرده اند. آقای ترامپ پاکستان را برای عدم صمیمیت درجنگ، علیه تروریسم شدیداً به انتقاد گرفته بود، درصورتیکه آن کشوربیلیونها دلاررا از آمریکا می گیرد. تلح لحنی روابط هم اکنون فشرده را خراب کرده است.

وزارت امورخارجۀ پاکستان طی گزارش اجمالی رسانه ای گفته ، تلاشها برای پرکردن خلا بین مشاهدات دوکشوردرقبال سیاست پریزیدنت ترامپ نسبت به آسیای جنوبی و افغانستان و حصول اتفاق آرا برای حرکت بجلو و پیگردی راههای همکاری بین هردوطرف جاری است.

ژنرال ووتل هنگام ملاقات با افسران نظامی و کارآگاهی به اهمیت مناسبات بهترپاکستان و افغانستان و لزوم تحکیم امنیت مرزی شامل ترتیبات برای هم آهنگ سازی عملیات نظامی درامتداد هردوطرف مرزتاکید ورزید. نامبرده نقش حیاتی را موکد ساخت که پاکستان می تواند درتسهیل روند صلح در افغانستان و ایجاد ثبات و سلامتی درمنطقه ایفا بکند.

هند متعهد به بازسازی افغانستان می باشد و این مطلب دردوران دیدارهای اخیرآقای جمزمتیس وزیردفاع آمریکا و آقای رکس تیلرسون وزیرامورخارجه آن کشورازدهلی نو ابلاغ  شده بود.

بخاطراینکه مساعی بازسازی، جاری وساری باشد اسلام آباد باید طالبان افغانی و شبکه حقانی را بازدارد، دوسازمانی که آمریکا گفته فعالیتهای تروریستی درافغانستان را پیش می برند اما هردو شان ازسرپرستی پاکستان برخوردار اند. آن برای پاکستان وضع مشکلی می نماید چون واشنگتن گلویش را می گیرد. آن می تواند خاتمه سقوط ناگهانی دوئیت پاکستان باشد.