موزۀ ملی هند دردهلی نو

نویسنده: ثروت محمود

مترجم وگوینده: دکتراحمدعلی