گزارش رادیویی دربارۀ مراسم پایانی نمایشگاه تجاری بین المللی هند درپراگتی میدان دهلی نو

تنظیم و تهیه کننده: شمس شیروانی