مصاحبه با دکترزرینه خان استادیار، دانشکدۀ عبدالله زنان دانشگاه اسلامی علی گره،هند

مصاحبه کننده: محمد ولی الله ولی