طوفان گردباد اوکی ازیک فشارعمیق به یک ناحیه فشارپائینی تضعیف یافته  و درشب سه شنبه دربحرعرب تحلیل یافته است.

طوفان گردباد اوکی ازیک فشارعمیق به یک ناحیه فشارپائینی تضعیف یافته  و درشب سه شنبه دربحرعرب تحلیل یافته است. پانکج کومار دبیرکل  اداره درآمدات دولت گجرات هند گفت که آن ایالت اینک از خطر خارج می باشد و هوا از امروز بهترخواهد بود. درضمن فشاری برسرجنوب شرق خلیج بنگال و مناطق همجوارش بسوی شمال غرب حرکت نموده درجنوب شرق ماچی پاتنم درایالت آندرا پرادش درفاصله 1120 کیلومتر تمرکز کرده است. وضعیت دریایی دراطراف جزایراندامان و نیکوبار درظرف 24 ساعت آینده بسیار طغیانی خواهد ماند.