ارون  جایتلی وزیردارایی هند گفت که دولت متعهد به تحفظ منافع نهادهای مالی و سپرده گذاران ازطریق لایحه تحلیل مالی و بیمۀ سپرده گذاران 2017 متعهد می باشد.

ارون  جایتلی وزیردارایی هند گفت که دولت متعهد به تحفظ منافع نهادهای مالی و سپرده گذاران ازطریق لایحه تحلیل مالی و بیمۀ سپرده گذاران 2017 متعهد می باشد. جایتلی طی تویت خود گفت که لایحه  نزد کمیته دایمی پارلمان تسلیم شده و دولت مرکزی متعهد به هدف لایحه مذکور می باشد . اظهاراتش درمیان بیمهای درقبال محفوظ بودن سپرده های بانکی ابراز شده است. اِس ای گارگ دبیراقتصادی طی تویت خود اظهار نموده که لایحه پیشنهادی دارای تحفظ حقوق سپرده گذاران می باشد.