حمله هوایی روسیه منجربه کشه شدن 24 نفرغیرنظامی درروستایی تحت کنترل گروه دولت اسلامی درشرق سوریه گردید.

 حملات هوایی روسیه علیه یک روستای تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شرق سوریه منجر به کشته شدن  24 تن غیرنظامی گردیده است. دیدبان حقوق بشرسوریه حاکیست که حملات بمباران به روستای الجرزی واقع برکرانه شرق رود فرات لطمه وارد آورده است. دیدبان مقیم انگلیسی حاکیست که  10 تن از کودکان و 4 زن از میان افراد کشته شده بودند. دیدبان مذکور حاکیست که دولت اسلامی که نواحی استان دیرالزور را کنترل می کرد از تمام منطقه بجز8% از منطقه نفت خیز بیرون رانده شده است.