ارون جایتلی وزیر دارایی هند ازسربران تجارتی خواست که دربخش زیربنایی سرمایه گذاری کنند.

 

 

ارون جایتلی وزیردارایی هند ازسربران تجارتی خواست که جهت ساختن یک کشورتنومند دربخش زیربنایی سرمایه گذاری کنند. او گفت که سرمایه گذاری خصوصی همراه با سرمایه گذاری دولتی وخارجی کلیدی به ترویج و ترفیع رشد و ایجاد فرصتهای شغلی محسوب می شوند. وزیرمذکور دیروز دردهلی نو یک جلسه شورومشورتهای ما قبل بودجه را با نمایندگان تجارت و صنایع هند برگزار نمود. حین برشمردن اهمیت سرمایه گذاری دربخش زیربنایی ، جایتلی گفت که دولت اقدامات متعددی را دراین جهت اتخاذ نموده و نیز یک صندوق سرمایه گذاری و زیربنایی هند را از جمله اقدامات متعدد دیگری دایر نموده است.