بانک ذخیره هند بعد از بررسی سیاست مالی خود نرخ وام دهی را بلاتغییر به 6% حفظ کرده است.

بانک ذخیره هند نرخ وام دهی کلیدی خود را بدنبال بازرسی سیاست ملی خود دیروز بلاتغییر گذاشته است. کمیته 6 عضوی سیاست مالی  بسرپرستی  اورجیت پاتل رئیس بانک ذخیره هند نرخ وام دهی که نرخی است که بانک مذکور وامهای کوتاه مدتی را به بانکهای سراسری فراهم می کند به 6% بلا تغییر گذاشته است. نرخ وام گیری ( یا بهره معکوس)  به نرخ 5.70% استوار نگه داری شده است. بانک ذخیره هند گفت که علت تصمیم مذکور، کسب هدف میان مدتی تورم شاخص قیمت مصرف کننده 4% حین پشتیبانی از رشد بوده است. بانک منیع مذکور تصریح نمود که پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی وی برای سال 2017-2018 به 6.7% خواهد بود.