سهم وخدمات شاه بانوان دودمان مغول هند به ادبیات فارسی

نویسنده وگوینده: پرفسورخورشیدفاطمه حسینی

رئیس گروه زبان وادبیات فارسی دردانشکدۀ عبدالله برای زنان

دانشگاه اسلامی علیگره