صنایع مرسومی هند

نویسنده وگوینده: محمدولی الله ولی