تاثیرات اسلامی برسکه های هند قرون وسطی

نویسنده: دکترواحد نظیر

گوینده: دکتراحمدعلی