معرفی شخصیت مادوری دیکشیت: هنرپیشۀ زن فیلم هندی


تنظیم وتهیه کنندگان: شمس شیروانی و محمودعالم ملک