مصاحبه با پرفسورخورشید فاطمه حسینی

رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکدۀ عبدالله زنان، دانشگاه اسلامی علیگره
مصاحبه کننده: محمد ولی الله ولی