آژانس تحقیقات ملی به یک دادگاه عالی دهلی مطلع ساخت که آن یک اتهام نامه را علیه داماد سید علی شاه گیلانی رهبرحریت و دیگران در ظرف یک هفته در قضیه فراهمی پول به تروریستها در درۀ کشمیر برای افزایش ناآرامی ارائه خواهد داد.

آژانس تحقیقات ملی به یک دادگاه عالی دهلی مطلع ساخت که آن یک اتهام نامه را علیه داماد سید علی شاه گیلانی رهبرحریت و دیگران در ظرف یک هفته در قضیه فراهمی پول به تروریستها در درۀ کشمیر برای افزایش ناآرامی ارائه خواهد داد. آژانس تحقیقات ملی دیروز به دادگاه گفت که تحقیقات در قضیه علیه الطاف احمد شاه داماد گیلانی معروف به الطاف فنتوش و دیگران در مرحله نهایی قرار دارد و اینکه شواهد احضار می شود. آژانس تحقیقات ملی گفت که گزارش نهایی در قضیه بزودی تقدیم خواهد شد. دادگاه مذکور استدلال آژانس را برای تمدید یک تحویل قضایی یک هفته طولانی هشت تن متهم مجاز ساخته است.