طی یک پیشرفت بزرگ در قضیۀ کمینی ارتش چاندل آژانس تحقیقات ملی ناورِم پریم کانتا سینگ را دستگیر نموده است.

طی یک پیشرفت بزرگ در قضیۀ کمینی ارتش چاندل آژانس تحقیقات ملی ناورِم پریم کانتا سینگ را دستگیر نموده است. یک هفت تیر و 5 فشنگ گلوله نیز از تصرف شان کشف گردیده است. از هنگام صورت گرفتن حمله کمینی وی فرار شده بود. شخص متهم در قضیه ای مربوط به حملۀ کمینی در بخش چاندل مانی پور در ماه ژئن سال 2015 میلادی شامل بود که درآن 18 سرباز ارتش کشته شده بودند. آژانس گفت شخص متهم مربوط به یک سازمان تروریستی غیرقانونی  کانگلئی یاول  کانا لوپ می باشد. آژانس تحقیقات ملی حاکیست که شخص متهم طی عملیات مشترک توسط آژانس و پلیس مانی پور دستگیر شد.