تجارت چین با کره شمالی در ماه گذشته طوریکه  تحریمات سازمان ملل بر توسعه موشک و هسته ای پیونگ یونگ سرسخت گردیده  به  پنجاه در صد پائین آمده است.

تجارت چین با کره شمالی در ماه گذشته طوریکه  تحریمات سازمان ملل بر توسعه موشک و هسته ای پیونگ یونگ سرسخت گردیده  به  پنجاه در صد پائین آمده است. چین تقریباً همۀ تدارکات انرژی و تجارت شمالی مجزا را تشکیل می دهد. پکن محدودیتهایی را روی فروشهای نفت تحمیل کرده است و بطور زیاد درآمد خارجی شمالی را با مسدود سازی تجارت کره شمالی در چین با فرستادن کارگران مهاجر کشور و منع خریداریهای زغال، منسوجات، خواربار دریایی و صادرات دریایی آن کشور بطور زیاد کاهش داد.