کمیسیون انتخابات پاکستان 284 حزب سیاسی را برای موافقت نکردن با دستۀ قوانین تازه برای احزاب سیاسی تحت قانون انتخابات 2017 میلادی از فهرست خارج نموده است.

کمیسیون انتخابات پاکستان 284 حزب سیاسی را از جمله پی اِم اِل فنکشنل ، اِم کیو اِم پاکستان ، تحریک سنی و جی ای آی جویی – سامی برای موافقت نکردن با دستۀ قوانین تازه برای احزاب سیاسی تحت قانون انتخابات 2017 میلادی از فهرست خارج نموده است. این اقدام علیه آن احزاب سیاسی گرفته شد که نتوانستند یک فهرست دست کم 2000 عضو با امضای شان و یا تاثیرات انگشت همراه با رونوشتهای شناشنامه ملی شان و دویست صد روپیه بعنوان ورودیه ثبت نام برطبق مادۀ 202 (2) قانون انتخاباتی  2017 در مدت معینه تقدیم نمایند. اعلامیه ای که ازطرف کمیسیون انتخابات پاکستان صادر شده حاکیست که احزاب سیاسی اثردیده می توانند  تصمیم را در دادگاه عالی در مدت سی روز استیناف کنند. مفهوم این اقدام این می باشد تنها شصت وهشت حزب سیاسی در فهرست کمیسیون انتخابات پاکستان باقی بمانند.