درنپال 17 وزیر مرکز ماوگرای سی پی اِن باهم ازکابینه دیوبا استعفی داده اند.

درنپال 17 وزیر مرکز ماوگرای سی پی اِن باهم ازکابینه دیوبا استعفی داده اند. گری راج مانی  پوکارل رهبر ارشد حزب و وزیر بدون مقام استعفانامه خود را پس از جلسه کابینه دیرور در کاتماندو به تحویل نخست وزیر شیر بهادر دیوبا داد. در تاریخ هفدهم ماه اکتر سال گذشته نخست وزیر دیوبا وزیران مرکز ماوگرا را پس از اینکه حزب مذکور اتحادیه انتخاباتی را با حزب مخالف سی پی اِن یو اِم اِل بوجود آورده از سمتها محروم ساخته بود. معهذا وزیران در حکومت بدون وزارت ادامه داشتند. مرکز ماوگرای سی پی اِن ، سی پی اِن یو اِم اِل که اتحادیه را ترک  گفته در انتخابات اخیر پارلمانی و مجلس مقننه یک پیروزی دامنه دار را ثبت نمود. حکومت احتمال می رود پس از انتخابات مجلس ملی، مجلس سنای پارلمان که قرار است در تاریخ هفتم ماه فوریه اجرا شود تشکیل یابد.