بیپین راوت رئیس ستاد ارتش خواستار افزایش توسعه زیربنا روی مرزهای شمالی می گردد.

بیپین راوت رئیس ستاد ارتش خواستار افزایش توسعه زیربنا روی مرزهای شمالی می گردد. خطاب به کنفرانس مطبوعاتی سالیانه دردهلی نو ژنرال راوت گفت که ارتش روی بهبود امنیت سایبر توجه را متمرکز می سازد. رئیس ستار ارتش گفت که ارتش یک صد و هشتاد و شش هزار ژاکت ضد گلوله مرحله وار که از ماه زوئن شروع می شود بدست خواهد آورد. ژنرال راوت گفت که تروریسم در کشمیر خاتمه نیافته است و توجه عملیات در سال جاری به کشمیرشمالی تغییر خواهد یافت. وی گفت ، هند باید تاثیر فشار آمریکا روی پاکستان را مشاهده کند. راجع به چین رئیس ستاد ارتش گفت ، اگرچه چین یک کشور نیرومند است اما هند یک کشور ضعیف نیست.  وی گفت که یک خط مستقیم تلفن خیلی زود بین ارتشهای هند و چین تاسیس خواهد شد. وی گفت ، هردو هند و چین خیلی متمایل به تاسیس یک خط مستقیم تلفن مابین مدیرکل عملیات نظامی ارتش هند و مامور چین دارای همین مقام می باشند. فعلاً هند و پاکستان مابین مدیران کل عملیات نظامی ارتش شان یک خط مستقیم تلفن دارند.