نخست وزیر نارندرا مودی می گوید ، جوانان هند به آنهایی که در صدد مجزا سازی ملت می باشند پاسخهای مناسب می دهند.

نخست وزیر نارندرا مودی گفته است که جوانان هند هرگز گمراه نخواهند شد طوریکه آنها به آنانیکه در صدد مجزا سازی ملت می باشند پاسخهای مناسب می دهند. خطاب به مراسم گشایشی روز جوانان ملی واجلاس همۀ مذهبی در بیلا گاوی در ایالت کرناتکا از راه کنفرانس ویدیویی نخست وزیر گفت جوانان پیامبران ترویج ایده های سوامی وویکا نندا می باشند و تصمیم گرفته اند نژاد پرستی و بدیهای اجتماعی را از جامعه از بین ببرند. مودی گفت  ، سوامی وویکا نند روی اخوت تاکید وارد آورد و عقیده برآن داشت که بهبودی مردم در عمران هند مضمراست. مودی گفت ، علیه هند درجهان غربی تبلیغات بزرگ وجود داشت که سوامی وویکا نند آن را غلط ثابت کرد. مودی گفت هند یک مرکزآدمهای پرهیزگار و پیغمبران که به جامعه خدمت کردند و اصلاح آن  کرده ، بوده است. مودی گفت ، این جوانان هند می باشند که ماموریت هند تمیز را به عالیترین  بلندیها می رسانند.  وی به جوانان نصیحت کرد برای بوجود آوری هندنو تا سال 2022 میلادی تصمیم بگیرند.