هند معرکه ای را درفضابدست آورده است

نویسنده: بیمان باسو

مترجم: شمس شیروانی

هند بروز جمعه معرکه ای را درفضا بدست آورد، هنگامیکه وی یک صدمین ماهواره کارتوساتِ 2اف را با استفاده از راکت پی اس ال وی – سی 40 به مدار پرتاب نمود. پرتاب موفقیت آمیز و واردِ مدار شدنِ ماهوارۀ نظارت زمینی کارتوساتِ 2 اف یک موردِ تقویت دهنده اخلاقی برای دانشمندان فضایی هند بوده است. آن اعتماد شان در اعتبار بر راکت خود روی پرتاب کننده ماهواره قطبی موسوم به پی اس ال وی را تحکیم بخشیده است که بعنوان کارگاهِ معتبرسازمان پژوهشِ فضائی هند موسوم به ایسرو ظهور کرده است. پرتاب مذکور یک آزمایش تورنسل برای کارگاهِ پی اس ال وی هند از لحاظ اعتبار و تنومندی بوده است. درحالیکه پی اس ال وی، 39موردِ پرتابهای پی درپی بی درز را انجام داده است، اما ایسرو یک وقفۀ چهار ماهه را بخاطر تجدید بعضی از مناطق مهم آن راعایت کرد تاموفقیت شایانی را بدست آورد. جالب اینکه طوریکه انکشاف تحلیل متعاقب فاش نمود، پرتاب عدم موفقیت ماهوارۀ پی اس ال وی – سی 39 ابتداً بعلتی رخ داد چونکه سپر حرارتی آن بعمل نیامد ومنجر به مبدل شدنِ کلِ فروندِ ماهوارۀ چهار مرحله ای همراه با سپرِ حرارتی و ماهواره بشکل یک اوراقه فضائی گردید. اما هرچیز دیگری درخودرو، شاملِ مرحله یکم، مرحله دوم، مرحله سوم و مراحل جدا شدن بطور عادی انجام گرفته بودند.

پرتاب روز جمعه برای علل دیگری نیز چشمگیر بوده است. وی سازمان ایسرو را بعد از چهار ماه از ناکامیِ ماموریت قبلی پی اس ال وی ماهِ اوت سال گذشته مجدداً واردِ آن بازی کرد. نیز کارتوساتِ 2 اف باوزنِ 710 کیلوگرم سنگین ترین ماهواره ای است که توسط پی اس ال وی پرتاب شود.

کارتوساتِ 2 اف 7مین دستگاه درسری کارتوساتِ ماهوارۀ نظارتی زمینی است که در مدارِ سنکرونیزۀ خورشیدی بکار گماشته می شود. هدفِ اصلی اش جمع آوری نقشه های دامنه دارباکیفیت بالائی می باشد. تصاویرِارسال شده توسط ماهواره جهتِ کاربردهای نقشه کشی، کاربردهای شهری و روستائی، استفاده زمینِ ساحلی و تنظیمی سودمند خواهد شد. آن نیز جهت مدیریت سودمندی مانند نظارت شبکه جاده ای، آب رسانی، ایجاد نقشه های مورد استفاده زمین، کشفِ تغییراتی بخاطر وضع موارد جغرافیایی وانسان ساز وسایرسیستم اطلاعاتی و حتی سیستم اطلاعاتی جغرافیائی بکار برده خواهد شد. اما مهمتر از آن ، کیفیتِ فوقِ عالی است که کمتر از یک متر برای نظارت بر امتداد مرزهای ما بسیار سودمند خواهد بود.

جدا ازکارتوساتِ 2 اف، این ماموریت نیز 30 فروند ماهواره کوچکتری را همراه داشت که یک ماهواره میکرو و یک ماهواره نانو از هند و نیز 3 ماهوارۀ کوچک و 25 ماهواره نانو از 6 کشور کانادا، فن لاند، فرانسه، جمهوری کره، بریتانیا و ایالات متحده شامل آن بودند. قابل چشمگیر اینکه ماهواره های مذکور به دو مدار جداگانه بکار گماشته شدند. درحالیکه کارتوسات در مدارِ سنکرونیزهِ قطبیِ خورشیدی به ارتفاع حدوداً 510 کیلومتررها ساخته شد، 30 فروند میکرو و نانو بیک ارتفاع 349 کیلو متر رهانیده شدند. پرتاب ماهواره ها در دوجهتِ مختلف مدار این ماموریت را یگان ساخته است که مستلزم یک راکت خاموش شدن وروشن شدنِ موتورِ مرحله چهارم است. کل روندِ پروازی همراه با روند وارد ساختن ماهواره ها در دو مدار به 2 ساعت و 21 دقیقه طول کشید.

تشجیع شده با سابقه پرتاب شایانیِ موفقیت آمیز پی اس ال وی، اینک سازمان ایسرو خدماتِ پرتابی را به مشتریان بین المللی از طریق پی اس ال وی از چندین سال گذشته فراهم می کند. تابحال ماهوارههای بین المللی از 20 کشور بطور موفقیت آمیز از طریق پی اس ال وی در 10 موارد پرتابی واردِ مدار ساخته شدند. اعتماد مشتریانِ بین المللی بر صلاحیت پرتابی هند از طریق ماموریت پرتابی تحکیم  یافته است. اینک واضح است که استعداد پرتابی ماهواره های میکرو ونانو هند بسیار جلوتر از بسیاری از ملل فضا نورد می باشد و تقاضای مجددِ ایالاتِ متحده از هند برای پرتاب ماهواره های نانوی شان ثبوت آشکاری دراین راستا می باشد.