گزارش رادیویی دربارۀ مراسم رژۀ نظامی و برنامۀ فرهنگی بمناسبت 69مین سالروز جمهوری هند در راجپات دهلی نو درتاریخ 26 ژانویه سال 2018

تنظیم و تهیه کننده: شمس شیروانی