خطابۀ آقای رامنات کوویند رئیس جمهور هند به ملت درآستانۀ 69 مین سالروز جمهوری هند درتاریخ 25 ژانویه سال 2018

مترجم وگوینده: شمس شیروانی