برنامۀ ویژه ای بمناسبت سالروز شهادت پدر ملت ماهاتما گاندی

شرکای برنامه: ادریس حسین، دکترنعیم الدین، ابوالکلام و نجیب خان