شاشی کاپور: یک هنرپیشۀ خوشگل سنیمای هند


تنظیم وتهیه کنندگان: شمس شیروانی ومحمودعالم ملک