رئیس ارتش هند ژنرال بیپین راوت به مسافرت سه روزه ای از نپال به کاتماندو رسیده است.

رئیس ارتش هند ژنرال بیپین راوت به مسافرت سه روزه ای از نپال به کاتماندو رسیده است. او به دعوت رئیس ارتش نپال ژنرال راجندرا چهتری از نپال بازدید می نماید. رئیس ارتش هند ژنرال راوت به مراسم جشن  گیری روز ارتش نپال بعنوان یک مهمان ویژه ای شرکت خواهد نمود که امروز بمناسبت 250 وین سال تاسیس ارتش نپال ترتیب داده می شود. ارتشهای هند و نپال روابط بسیار صمیمانه را داشته و یک رسم دعوت به رووساسی ارتش در دوران مواقع ویژه ای وجود دارد. برطبق یک بیانیه صادره توسط ارتش نپال این چنین دید و بازدیدهای سطح عالی دو ارتش به روابط دوجانبه ای بیشتر تقویت خواهد داد و منافع متقابل را توسعه خواهد داد.