دیروز یک جوان سی آرپی اِف در نبرد مسلحانۀ جاری با تروریستها در ناحیۀ کارانگر سرینگر به شهادت رسید.

دیروز یک جوان سی آرپی اِف در نبرد مسلحانۀ جاری با تروریستها در ناحیۀ کارانگر سرینگر به شهادت رسید. یک جوان پلیس جمو و کشمیر نیز شدیداً مجروح شده. جوان سی آرپی اِف براثر جراحت وارده دردوران یک رویارویی جان سپرد. گمان می رود که دو تروریست کادر لشکرطیله در ساختمانی در نزدیکی اردوگاه سی آر پی اِف پناه گرفته که تفنگداران دیروز صبح سعی نموده آن را مورد تهاجم قرار بدهند. مقامات امنیتی گفتند که کوشش آشکار شان برای مورد تهاجم قراردادن این اردوگاه پس از تیراندازی یک پاسبان بر دروازۀ این اردوگاه درنخستین ساعت بامداد خنثی شد. سخنگوی سی آر پی اِف به اطلاع آل اندیا رادیو رساند که پس از عملیات جستجوی چندین ساعت سراغ دو تروریست در یک ساختمان واقع در اطراف اردوگاه سی آرپی اِف ، شده. او گفت که یک تبادل آتش مابین طرفین بعمل آمده و این عملیات هنوز درحال پیشرفت می باشد.