راجنات سینگ وزیرکشورهند وضعیت امنیتی در جمو وکشمیر را مورد رسیدگی قرار داده است.

راجنات سینگ وزیرکشورهند وضعیت امنیتی در جمو وکشمیر را مورد رسیدگی قرار داده است. منابع حاکیست که آقای سینگ دیروز در دوران ملاقات یک ساعتی با مقامات برجسته در دهلی نو دربارۀ وضعیت در این ایالت بخصوص دربارۀ حمله بر یک اردوگاه ارتش در جمو و یک نبرد مسلحانه مابین نیروهای امنیتی و جنگجویان در سرینگر مطلع ساخته شد. باطلاع وزیر کشور رسانده شد که عالیترین سطح امنیت درسراسر این ایالت بمعرض اجرا گذارده شده و اقداماتی برای خنثی سازی تلاشهای تروریستها برای مختل نمودن صلح انجام داده می شوند. منابع همچنین حاکیست که آقای سینگ به مقامات دستور داد که اقداماتی حتماً باید برای جلوگیری از تلاشهای رخنه گری از آن سوی مرز بعمل آورده بشوند. کسانیکه در اجلاس شرکت نموده عبارت بوده از راجیوگاوبا معاون وزارت کشور و راجیو جین مدیر ادارۀ کارآگاهی.