تقریباً 2300 پرسنل ارتش برای شرکت در ماموریت نگهداری صلح در کشور آفریقایی جنگ زده عازم سودان جنوبی می شوند.

تقریباً 2300 پرسنل ارتش برای شرکت در ماموریت نگهداری صلح در کشور آفریقایی جنگ زده عازم سودان جنوبی می شوند. سخنگوی ارتش سرهنگ امن آنند دیروز در دهلی نو گفت که ارتش هند برای پشتیبانی از تلاشهای سازمان ملل در ایجاد صلح و حالت عادی در یک کشور جنگ زدۀ سودان جنوبی، تقریباً 2300 پرسنل ارتش هند را اعزام می نماید. او گفت که پرسنل ارتش شامل ماموریت سازمان ملل به هنگ پیاده نظام هنگ تفنگداران گرهوال تعلق دارند.