وزیردفاع هند نیرمالا سیتا رامان می گوید که پاکستان بهای سنگین را برای حملۀ تروریستی بر اردوگاه ارتش در سونجوان در جمو، خواهد پرداخت . او وضعیت امنیتی در جمو و کشمیر را مورد رسیدگی قرار می دهد.

وزیردفاع هند نیرمالاسیتا رامان گفته است که تروریستهای جیش محمد از پاکستان در روز شنبه اردوگاه ارتش سونجوان در جمو را مورد حمله قرار دادند. او دیروز درحین گفتگو باخبرنگاران گفت که پاکستان بایستی برای این سوء ماجرای جویی بهای سنگین را بپردازد. وزیر دفاع هند گفت که شواهدی برعلیه تروریستها تدوین شده و به پاکستان ارائه خواهد شد. او گفت که باوجود دادن پرونده ها پس از پرونده ها پاکستان اقداماتی را انجام نداده است. او گفت که همدستی اسلام آباد در این چنین حملات تروریستی بارها به اثبات رسیده است. خانم سیتا رامان دیروز برای بررسی وضعیت امنیتی در این ایالت در جمو و کشمیر حضور داشت. او گفت که دولت مرکزی برای کسب سیستم های مراقبت الکترونیکی مدرن بمنظور جلوگیری از رخنه گری از آن سوی مرزها، اقداماتی را انجام می دهد. افسران ارتش ارشد او را دربارۀ وضعیت مطلع ساختند. وزیردفاع با سروزیر محبوبه مفتی نیز ملاقات نموده و وضعیت را مورد بحث و بررسی قرار داد. او از بیمارستان ارتش در جمو نیز دیدار نموده و دربارۀ صحت اشخاص مجروح درحملۀ تروریستی سونجوان احوال پرسی نمود.