نخست وزیر نارندرا مودی پس از مسافرت سه کشوری ازفلسطین، امارات متحده عربی و عمان به کشور بازگشته است.

نخست وزیر نارندرا مودی پس ازخاتمه مسافرت سه کشوری ازفلسطین، امارات متحده عربی و عمان به کشور بازگشته است. این اولین بازدید آقای مودی از عمان و فلسطین، و اولین بازدید یک نخست وزیرهند در طول سی سال می باشد. خبرنگار ما گزارش می دهد که این بازدید روابط هند با این کشورها را مستحکم تر خواهد ساخت.