یک گزارش رادیویی راجع به نمایش یک فیلم سندی تحت عنوان “بنارس کعبۀ هندوستان” مبنی بر قصیدۀ غالب دهلوی دربارۀ شهر بنارس درتاریخ هفدهم فوریه سال 2018 درمرکزفرهنگ اسلامی هند واقع درخیابان لودی، دهلی نو

تنظیم وتهیه کننده: محمودعالم ملک