دکتر اِ پ ج عبدالکلام- رئیس جمهور محبوب خلق

بقلم: پروفسور محمود عالم ،  دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلی نو