وردمان مهاویر: یک مبلغ مذهب جین درهند

نویسنده وگوینده: دکتراحمدعلی