گفتارویژه بمناسبت روزجهانی ریاضی تحت عنوان سرینیواسا رامانوجن: یک ریاضی دان دارای شهرت جهانی هند

نویسنده وگوینده: دکتراحمد علی