دکترراجندرا پرساد: نخستین رئیس جمهورهند مستقل

نویسنده وگوینده: محمودعالم ملک