هند دیشب سریلانکا را برای ثبت نمودن پیروزی اش درسریهای مسابقه سه کشوری بیست -20 درکلمبو با 6 ویکت شکست داد.

هند دیشب سریلانکا را برای ثبت نمودن پیروزی اش درسریهای مسابقه سه کشوری بیست -20 درکلمبو با 6 ویکت شکست داد. سریلانکا درنه ویکت 152 دو را دست آورده پس ازآنکه مسابقه محدود به نوزده اوور بعلت باران شد. بازیکن گشایشی کوشل مندیس به عالیترین 55 دو دست یافت. شاردول تاکورگیرندۀ متوسط حد اکثرچهارویکت را گرفت.