سورش پرابو وزیرصنعت و بازرگانی هند دیروزسمت اضافی وزرات هواپیمای غیرنظامی را نیزبعهده گرفت.

سورش پرابو وزیرصنعت و بازرگانی هند دیروزسمت اضافی وزرات هواپیمای غیرنظامی را نیزبعهده گرفت. آقای پرابوبدین مناسبت گفت که هواپیمای غیرنظامی یکی ازبخشهای سریعترین رو به توسعه دراقتصاد هند می باشد. اوگفت که سیاست آسمان بازمنجربه پیشرفت چشمگیردر بخش هوایی می شود و منافع این رشد درایجاد شغل وکارفزاینده ای دیده خواهد شد. آسمانهای بازیک تصورسیاست بین المللی است که مقتضی لیبرال سازی قوانین و مقررات صنعت هواپیمایی بین المللی بخصوص هواپیمایی بازرگانی بمنظورایجاد یک محیط بازارآزاد برای صنعت خطوط هواپیمایی می باشد.