مناسبات کثیرالبعدی هند و فرانسه

نویسنده: گوتم سین

مترجم: محمود عالم ملک

اولین بازدید امانوئل مکرون رئیس جمهورفرانسه ازهند بطورقابل ملاحظه مناسبات دوجانبۀ هند وفرانسه را بخصوص به سطح استراتژیک افزایش داده است. فرانسه هند را بعنوان یک نیروی ظهورکننده با ششمین بزرگترین اقتصاد و تولیدات ناخالص محلی جزیی 2.45 تریلیون دلارگذشته ازدارا بودن پتانسیل بزرگ عمرانی انسانی قبول می کند.

هند وفرانسه مناسبات دوستانه را داشته  اند که بطور مثبت منافع استراتژیک و متقابل را تحت تاثیرقرارمی دهد. هنگامیکه پوکران -اول ،اولین آزمایش هسته ای مسالمت آمیزدرسال 1974 انجام داده شده این دولت فرانسوی پریزیدنت والری ژیستان دستن کاملاً حامی تصمیم برای آزمایش مهارت فناوری آن کشور هنگام بازنگهداشتن انتخاب سلاح سازی هسته ای بود. پس ازآزمایش پوکران دوم درسال 1999 اختلافاتی مابین فرانسه و ملل گروه غربی با قدرتهای هسته ای بزرگ وجود داشت که با شمولیت هند درگروه کشورهای مسلح هسته ای مخالفت کردند. فرانسه تحریمات را برهند پس ازآزمایش پوکران دوم تحمیل نکرد.

مناسبات هند وفرانسه گسترده ای و متنوع می باشد که خریداری سکوهای سلاح پیشرفته فرانسوی، تکنولوژی نظامی، تسهیم بهترین نحوه ها و تجربه درضد تروریسم ، کنترل دزدی وگشتهای نظامی و استقراردرداخل یک چهارچوب اهداف مشترک را دربرمی گیرد. دهلی نو و پاریس راجع به مجانی نگهداری راهروهای دریایی استراتژیک برای تجارت بین المللی و مراقبت استقرارهای نظامی درمقابل کشورهای ساحلی درمنطقه آسیا پاسیفیک اهداف مشترک دارند. مناسبات اقتصادی متقابل نیزبه سطح بزرگ می باشد. راجع به مسایل اهمیت جهانی ازقبیل عمران قابل دوام ، تغییرآب وهوا ، اصلاحات سازمان ملل یک منظره  توافق وجود دارد.

پریزیدنت مکرون و نخست وزیرمودی مناسبات را به یک آستانۀ استراتژیکی عالی با اعلام اهداف مشترک شان برای امنیت رعایت رژیم دریای بین المللی درمنطقه آسیا پاسیفیک  با تسهیم تسهیلات لجستیکی نظامی شان، عزم برای ریشه کنی تروریسم درمنطقه ساحل آفریقا و آسیای جنوبی که پاریس آن را درداخل زمینه نفع خود بخاطرگذشته مستعمراتی فرانسه تلقی می نماید بالا برده اند.

قرارداد راجع به تهیه 36 جت جنگی رافائل و تولید مشترک اجزای رافائل و سیستمهای فرعی تحت مقررات متعادل توسط شرکت هواپیمای داسالت فرانسوی و شرکت دفاعی اعتماد ریلائنس درناگپوربررسی گردید. خریداری بیشتری جتها همچنین تحت بررسی قرار دارد. پروژه تولیدات کشتی استیلت- پروژه 75 ، بکاراندازی اولین زیردریایی اسکورپن ساخت هند و خریداری موتورهواپیمای جنگی متبادل  برای دستگاههای رهگیرداخلی هند ،تِجاز توسط سازمان عمران و تحقیقات دفاعی ازحریم هوایی فرانسه و شرکت دفاعی – سفران نیزمورد بحث وبررسی قرارگرفت.

دوکشورمذکوراحتمال می رود که تجارت دوجانبه تقریباً  ده میلیارد یورو را بدست بیاورد. فرانسه متمایل به بهره برداری ازفرصتهای موجوده و آینده خواهد بود درحالیکه هند ظرفیت تولید نیروی برق مبتنی برانرژی هسته ای اش را توسعه می دهد.

فرانسوا اولاند پیشین پریزیدنت مکرون و نخست وزیرهند راجع به تغییرآب وهوا با تاسیس یک پیمان اتحادیه خورشید بین المللی 121 کشوریک اقدام مهم را گرفته بودند. تقریباً 30 کشوراتحادیه خورشیدی بین المللی را تصویب کردند. این یک فرصت بزرگ برای ترفیع دادن جهان بسوی محیط تولید نیروی برق قابل دوام جهت کاهش گرمایش جهانی و تهی شدن لایحه ازن می باشد. پریزیدنت مکرون و نخست وزیرمودی همراه با بیش ازیک دوجین رهبرجهانی دربرگزاری کنفرانس اتحادیه خورشیدی بین المللی شرکت داشتند. این اقدام به ابتکاراتحادیه خورشیدی بین المللی ترفیع داد. رئیس جمهورفرانسه و نخست وزیرهند بزرگترین کارخانه خورشیدی هند را درمیرزاپور واقع در ایالت اوتارپرادش براه انداختند.

طرفین ازهمۀ کشورها که درجهت ریشه کنی پناهگاههای محفوظ تروریستها و زیربنای شان ، مختل سازی شبکه های تروریستی و وسایل پول شان و توقف حرکت فرامرزی تروریستها کاروکوشش نمایند، تقاضا نمودند. مکرون ومودی برای افزایش همکاری عملیاتی مابین آژانسهای ضد تروریسم هند وفرانسه و براه اندازی مساعی جدید جهت جلوگیری و مقابله با رادیکال سازی توافق نمودند.

بازدید رئیس جمهورفرانسه احتمال می رود یک تحرک آنی تازه را به شراکت استراتژیکی مابین دهلی نو وپاریس به بخشد.