هند پیشنهاد یک وام یکصد میلیون دلاری به موریس برای تدارکات دفاعی نموده است.

هند یک خط وام یک میلیون دلاری را برای خریداری دفاعی بخاطرتحکیم صلاحیت امنیتی اش به موریس پیشنهاد نموده است. هند همچنین برای فروختن کشتی گشتی چند هدفی دورازساحل به این کشورجزیره ای موافقت نموده که به آن ازطریق خط اعتبارکه دیروزاعلام شده کمک مالی فراهم خواهد شد. این همچنین دارای یک کمک مالی 5 میلیون دلاری بعلاوۀ خط وام خواهد بود. دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوراشوک ملک گفت که این خط وام یک اقدام بزرگی در همکاری دفاعی هند با موریس می باشد. قبلاً هردوکشورچهاریادداشت تفاهم را برای تحکیم بیشترهمکاری دوجانبه بامضا رساندند. این قراردادها درزمینه های تعلیم وتربیت ، بهداشت، فرهنگ وسرویسهای غیرنظامی می باشند. این یادداشت تفاهم به حضورپریزیدنت رامنات کوویند و نخست وزیرموریس پراویند جگننات درپورت لوئیس مبادله شده.